Với thủ thuật mà bài viết này đề
cập: chiếc USB của bạn trông sẽ "pơ rồ" hơn rất nhiều.Bước 1: Mở chương
trình Notepad nhập vào đoạn mã và lưu lại với tên tập tin là Autorun.inf

Code:
[Autorun]
label=Cftanhiep_USB
icon=fcw.ico
Trong đó:

Label: là tên bạn gán tùy biến cho USB
(tên này hiển thị khi truy cập bằng Windows Explorer).

Icon: là icon sẽ
hiển thị thay thế cho icon mặc định mà Windows dành hiển thị cho USB (bạn có thể
tìm một icon và gán tên tùy ý mình thích nhưng chú ý phải có phần mở rộng là
ico)

Bước 2: Mở Notepad nhập tiếp đoạn mã sau và lưu lại với tên
Desktop.ini.

Code:
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=1
IconArea_Image=Folder Settings\Background.jpg
IconArea_Text=0x00FFFFFF
[.ShellClassInfo]
ConfirmFileOp=0
Trong đó: Thư mục Folder Settings với ảnh nền
Background.jpg là do bạn tùy biến chép vào, ảnh này sẽ hiển thị là ảnh nền của
USB khi truy cập bằng Windows Explorer.


Bước 3: Sau cùng bạn
chép các tập tin và thư mục Autorun.inf, Desktop.ini, fcw.ico, thư mục Folder
Setting có chứa Background. Theo kinh nghiệm bạn nên đặt thuộc tính ẩn cho tất
cả các tập tin này.