Thiết bị lưu trữ qua cổng USB quả thật
tiện lợi nhưng lại là con đường lây lan Virus và rò rỉ thông tin phổ biến. Do
đó, vô hiệu hóa tính năng nhận dạng các thiết bị USB cũng là một cách giúp công
ty giữ sạch máy tính và bảo mật thông tin.

USB được nhận dạng bởi 2 tập
tin trong hệ thống của Windows tên là usbstor.inf và usbstor.pnf có trong thư
mục C:\Windows\Inf. Như vậy, nếu vô hiệu hóa 2 tập tin này, bạn sẽ ngăn Windows
nhận dạng các thiết bị USB dễ dàng.

Nếu trong hệ thống mạng Windows, bạn
có thể sử dụng lệnh CACLS để loại bỏ quyền truy cập của của hệ thống vào 2 tập
tin này.
Bạn có thể sử dụng đoạn lệnh sau làm Logon Script.

cd
c:\windows\inf
cacls usbstor.inf /p system:n
cacls usbstor.pnf /p
system:n

Nếu trên máy đơn, bạn có thể làm chuyện này đơn giản hơn bằng
cách nhấp phải chuột vào từng tập tin một (usbstor.inf và usbstor), chọn
Properties. Chọn tiếp thẻ Security. Bạn tìm đến System và Remove ra khỏi danh
sách truy cập.