C:\WINDOWS\Driver Cache\i386 -
OK
C:\WINDOWS\Prefetch - OK
C:\WINDOWS\Temp -
Ok
C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles - Ok
Giảm dung
lương, tăc tốc khởi động, không ảnh hưởng gì.
Findit - please